VILADENS

DENTALNI KIRURŠKI CENTAR – RIJEKA

više o ordinaciji viladens

VILADENS d.o.o. je specijalizirana tvrtka za dentalnu medicinu i oralnu kirurgiju. Nastala je kao odgovor na potrebe u svakodnevnoj praksi za savjetom i terapijom oralnog kirurga bez dugotrajnog čekanja.

Dr. sc. Josipa Borcic, dr. med. dent

dr Borčić JosipaDoktorica znanosti, Josipa Borčić, rođena 12.12.1971., specijalista je ORALNE KIRURGIJE sa iskustvom u struci od 25 godina i danas je jedan od vodećih oralnih kirurga i implantologa u Hrvatskoj.

1995. završava studij Dentalne medicine na Medicinskom Fakultetu Rijeka. Za vrijeme dodiplomskog studija: student demonstrator na Zavodu za histologiju i embriologiju. Od 1997. – 2013.g. radi kao nastavnik na istom Fakultetu, prvo iz područja DENTALNE PROTETKE, a od 2004.g. i iz ORALNE KIRURGIJE. 28.9.2006. položen specijalistički ispit iz Oralne kirurgije.

 • Od 1.1.2007. Voditelj ustrojbene jedinice za oralnu kirurgiju Stomatološke poliklinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Od 16.11.2007. Pročelnik oralne kirurgije na Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka 2009. osnivač predmeta Opća klinička dentalna medicina.
 • Godine 2007. prva u Hrvatskoj uvodi lasere u kilničku dentalnu i oralnokiruršku praksu, . te sudjeluje u organizaciji i kao predavač na 3. europskom kongresu „Lasers in dentistry“, Opatija, 2.-4.10.2009.
 • Voditelj je i predavač na tečaju trajne izobrazbe doktora dentalne medicine „Laser i osnovne kirurške tehnike“, Rijeka, 23.9.2010
 • 1.12.2010.- 30.06.2013.g. radi na Klinici za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju KBC Rijeka
 • Od 2012.g. osniva dentalni kirurški centar Viladens, te 2013.g. potpuno prelazi u privatni sektor.
 • Od 2018.- 2019.g. pohađa intenzivni tečaj ORTODONCIJE u organizaciji CS OrthoSeminars koji se organizira u Zagrebu i Beču.
 • Osim sveobuhvatnog stručnog usavršavanja doktorica Borčić je bila vrlo aktivna i u zanstvenom radu. Od 1996-1998. pohađa Poslijediplomski znanstveni studij «Biomedicina» na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 • Od 2001. aktivno sudjeluje na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH “Klinička i eksperimentalna endodontologija” br. 0065999, glavni istraživač prof.dr.sc. Ivica Anić. 6.7.2001. obranila magistarski rad pod nazivom «Učestalost i etiologija nekarijesnih cervikalnih lezija zuba» na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 • 3.3.2005. obranila doktorat pod nazivom «Određivanje raspodijele naprezanja uzrokovanih žvačnim silama na dvokorjenskom zubu s nadogradnjom metodom konačnih elemenata» na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 12.3.2007. izabrana u znastveno zvanje znanstveni suradnik.
 • Od 2007.-2012.g. voditelj znanstvenoistraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH „Stres. okluzijska trauma i oralno-kirurška patologija“ br. 062-0650446-0499.
 • Od 1.12.2008. znanstveno-nastavno zvanje docent na Katedri za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju.
 • 24.5.2010. izabrana u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik.
 • U svom dugogodišnjem znanstvenom radu objavila je preko 70 znanstvenih i stručnih radova priznatih u svjetskim časopisima i citiranim u Current Contents-u. Predavač je na nizu domaćih i stranih stručnh i znanstvenih kongresa i predavanja, kao i edukator niza doktora dentalne medicine na tečajevima trajne edukacije. Bila je i nekoliko puta mentor za magistarske i doktorske disertacije kao i promotor novi doktora znanosti u Rijeci.
 • Kao recenzent znanstvenih radova radila je za časopise Medical Science Monitor, Journal of Oral Rehabilitation, Collegium Antropologicum i Clinical and Experimental Medical Letters. Bila je i recenzent Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za znanstvenoistraživačke projekte.

Svoje dugogodišnje iskustvo kako na domaćem tako i na svjetskom nivou prenjela je u svoju privatnu praksu te je nastavila s edukacijom i usavršavanjem – centar VILADENS danas je uspješni medicinski centar specijaliziran za ORALNU KIRURGIJU, OPĆU DENTALNU MEDICINU, ORTODONCIJU I RTG DIJAGNOSTIKU. Aktivno govori talijanski i engleski jezik.

Škrgatić Sandra, Dentalni asistent 

Sandra Škrgatić naša je medicinska sestra rođena u Rijeci 1982. godine. Nakon završetka osnovnoškolskog obrazovanja upisuje srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra-tehničar. Nakon završenog staža i višegodišnjeg iskusta rada u dentalnim poliklinikama, stječe zvanje dentalnog asistenta, što joj je i danas osnovna djelatnost. 

U klinici Viladens uz dentalnu asistenciju usavršava se i u području oralne kirurgije i tako postaje instrumentar u kirurškoj sali. Sandra je susretljiva, vedra i nasmijana, a u radu pedantna i točna. Uvijek spremna opustiti pacijenta uz šalu kao i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Brižan i prijateljski pristup upravo je ono što vam u ovakvim ustanovama treba, a Sandra ga pruža sa puno volje i želje da vam boravak kod nas prođe što ugodnije. 

Slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, planinarenju i čitanju knjiga. 


BRZA NARUDŽBA - BRZI KONTAKT - OSTALE INFORMACIJE
VIRTUALNI DENTALNI ASISTENT

(Klikni na ikonu za početak razgovora)